Apie projektą „SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS“

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra ESFIVP-I-2.png Projekto nr.: 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001
„SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS“
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-21 – 2022-11-30|
Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra.
Projekto partneris: Kauno technologijos universitetas

Projekto tikslas: Sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.

Projekto aprašymas

Mokinių pasiekimai šiandien dažnai siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių priemonių naudojimui būtina ne tik sukurti naujas skaitmenines priemones, bet ir sudaryti prieigos galimybes prie jų. Siekiant, kad visi mokiniai galėtų naudotis technologijomis, kiekvienas mokinys turi turėti kompiuterį mokykloje (1:1), tokių investicijų vargu ar valstybė galės užtikrinti. Aktualu tampa mokyklose sudaryti sąlygas vaikams atsinešti savo įrenginius. Tam būtina sukurti saugią ir kontroliuojamą belaidę interneto prieigą mokyklose. Projekto metu numatoma Lietuvos mokyklose įrengti 2000 belaidžio interneto zonų. Prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti vartotojai, bus vykdoma turinio prieigos kontrolė; 1350 pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyta valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje.

Projekto finansavimas

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

Svarbu: Projektas vykdydamas projekto sutartyje numatytas veiklas prisideda prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir skatina nediskriminavimo principo įgyvendinimą. Projektas atrenkant projekto darbuotojus ar dalyvius projekto veiklose nevertina jų pagal lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, negalę, lytinę orientaciją, etninę priklausomybę ar religiją.

Information regarding project in English (download pdf)

Project title : „Creating a safe Digital space for children“
Total Grant: 3.557.931,33 Eur
The project is implemented by the National Education Agency together with Kaunas University of Technology

Project aims:  To create opportunities for safe use of electronic services and Digital educational content in educational institutions.

Project target goup: Schools of Lithuania.

Project description and needs: Today students‘ achievements depend on the use modern teaching tools based on information and communication technologies (ICT). In order to organize advanced education, it is neccessary not only to create new Digital tools, but also to provide appropriate Access to use them.

Currently, smart devices are widely used in teaching and learning process. Every school has to allow children to bring their own devices, so it is neccessary to create safe and controlled wireless internet connection.

500 schools of Lithuania are participating in this project.

When the Project will be implemented:

  • Lithuanian schools, which are participating in the Project, will have 2000 wireless internet zones installed. Only authorized users will be able to connect to the wireless internet and content access will be controlled.
  • Content filters and Access to internet resources will be developed.
  • A Professional development program (40 academic hours) and extra methodological material will be created.
  • 1350 educators and school leaders will be trained to manage the parameters of the school network, organize the development of the wireless network, to use the wireless network in daily activities.

Skip to content